Klachtenprocedure

Nijssen Financiële Visie wil natuurlijk, klachten voorkomen. Wij werken zo nauwkeurig mogelijk om geen fouten te maken. Mocht dit wel gebeuren dan, hebben wij een interne klachtenprocedure.

Klachten, zijn elke serieuze uiting van ontevredenheid van een cliënt. In onze interne klachtenregeling is onder meer vastgelegd dat een klacht bij voorkeur in onderling overleg met onze cliënt moet worden opgelost. Lukt dit niet, dan heeft onze cliënt het recht een beroep te doen op bemiddeling door het externe klachteninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Klachten worden centraal geregistreerd. Het doel van onze klachtenregistratie is om de afhandeling van klachten te kunnen waarborgen, als nodig tot en met de afwikkeling van een geschil na een niet-bindende uitspraak van het Kifid. Ook wordt de klacht beoordeeld om onze dienstverlening in de toekomst te kunnen verbeteren.

 

Samenvatting proces klachtenbehandeling 

  • Binnenkomende klachten worden bij voorkeur eerst telefonisch ontvangen. Uw klacht wordt z.s.m. behandeld. Onderwijl houden wij u op de hoogte van de klachtafhandeling, ook als er omstandigheden zijn waardoor deze langer duurt dan verwacht.
  • Alle klachten worden geregistreerd en alle cliënten ontvangen na afhandeling van de klachten een gelegenheid tot evaluatie.
  • Als een klacht wordt afgewezen wordt de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheid om bij het Kifid de klacht in te dienen.
  • Als een klacht daarvoor aanleiding geeft, zullen wij het interne proces aanpassen, waardoor dit soort klachten in de toekomst mogelijk voorkomen kunnen worden.

Onze visie: het het belang van de klant staat centraal hierdoor wij open staan voor op- en aanmerkingen.

Klachtenformulier

15 + 14 =